Система за електронно езиково обучение, което е насочено към изграждане на комуникативна способност, съответстваща на специфичните нужди, мотивация, характеристики и възможности на обучаваните деца и което е съобразено с принципите и учебно съдържание, съответстващо на нива А1, А2, Б1 и Б2  в Европейската езикова рамка. Възраст от 1. до 7. клас.

 Тематични полета:

  • Глаголи за движение с предлози към тях
  • Вид на глагола
  • Глаголните времена при трансформация на пряка реч в непряка
  • Съгласуване на времената в разказ – сегашен и минал план
  • Словообразуване
  • Речников запас и лексикална норма
  • Способността да се разбира и тълкува текст, да се схваща важната информация
  • Правописна норма