Български език като втори/чужд за малки ученици, които го изучават в чуждоезикова среда.

Ниво А1 по Европейска езикова рамка

Този курс е създаден, за да подготви учениците за изпит за получаване на сертификат за ниво В2 за владеене на български език

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Ученикът трябва да разбира основните идеи в сложни текстове с по-висока степен на абстрактност. Той трябва да е в състояние да изразява становището си по теми, свързани с ежедневието, работата, обучението и интересите му. У1еникът трябва да е способен да проведе продължителен разговор на български с носители на езика.